top of page

Hvorfor HyFuel sa fra seg Enova-støtten

31. jan. 2024

HyFuel har siste par årene utviklet et ferdig prosjekt for produksjon av grønt hydrogen lokalisert på Fjord Base ved Florø. HyFuel eies av Fjord Base Gruppen, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Gasnor. Prosjektet er i tråd med myndighetenes satsing for å nå klima-målene for den maritime sektoren, og med Florø som et stort maritimt knutepunkt med mer enn 5.000 skipsanløp i året har prosjektet god nærhet til marked og kunder.

Mottar ikke Enova-støtten

I 2022 fikk HyFuel bevilget 132 millioner i investeringsstøtte fra Enova for å bygge et elektrolyseanlegg for produksjon av hydrogen basert på vann som råstoff, og anlegget skulle stå klart sommer 2025. HyFuel vann frem i konkurransen om investeringsstøtte, sammen med 4 andre prosjekter, som skulle bli maritime hydrogenknutepunkter langs kysten, og HyFuel var det eneste prosjektet på kysten av Vest-Norge. En viktig grunn til at HyFuel sitt prosjekt vann frem i konkurransen, er den sirkulærøkonomiske løsningen man kan få til på Fjord Base, med full utnyttelse og salg av biproduktene oksygen og varme til landbasert oppdrett.

 

Kravet fra Enova for å få utbetalt tilsagnet om investeringsstøtte er at produksjonsanlegget må være i drift sommeren 2025. Hydrogenmarkedet har dessverre ikke utviklet seg i samme takt som detaljeringen av produksjonsanlegget, og med manglende salgskontrakter og hydrogenkunder får man ikke tatt investeringsvedtak som oppfyller Enova sine krav til fremdrift i prosjektet. Dette medfører også at tilsagnet om investeringsstøtten faller bort.

 

Prosjektet lever videre!

- Det er lagt ned en betydelig innsats siste par årene for å utvikle prosjektet frem til investeringsbeslutning, og det er trist å erfare at prosjektutviklingen ikke har vært synkronisert med modning og utvikling av hydrogenmarkedet,  sier styreleder Ole Schanke Eikum i HyFuel.


- Over tid har vi sett at denne situasjonen kom, men vi har i det lengste håpet på at hydrogenmarkedet skulle ta fart slik at vi kunne gjøre investeringen. Sammen med de andre maritime hydrogenknutepunktene og maritim sektor har vi gitt mange innspill på tiltak som ville akselerere utviklingen av markedet for hydrogen. At Enova nå tar grep og lanserer kraftige, nye virkemidler er bra, men det kommer dessverre for sent i denne omgang for HyFuel-prosjektet.

 

HyFuel og eierselskapene har gjennom prosjektet opparbeidet seg god kunnskap om hydrogenbaserte drivstoff, produksjon, marked og kunder, noe som gir HyFuel en god posisjon og godt utgangspunkt i den kommende konkurransen fra Enova om ny investeringsstøtte til produksjonsanlegg for hydrogen.


- Nærhet til det maritime markedet og mulighet for sirkulærøkonomiske løsninger for salg av varme og oksygen, gjør at vi fremdeles mener at Fjord Base er en velegnet lokasjon for produksjon av hydrogenbaserte drivstoff, sier styreleder Ole Schanke Eikum.


bottom of page